top of page

Polityka prywatności firmy Custom Mike

 

Custom Mike szanuje prawo do prywatności użytkowników naszych usług i gwarantuje im prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. Dokładamy najwyższych starań, by dane osobowe naszych użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i Unii Europejskiej.

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

jest firma Custom Mike z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Toruńskiej 2/62 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 895 185 24 39, REGON 022162004

 

JAKIE DANE GROMADZIMY

Przetwarzamy następujące dane osobowe użytkowników:

  1. Imię i Nazwisko lub nazwę firmy

  2. adres miejsca zamieszkania

  3. numer telefonu

  4. adres poczty e-mail

Dane zebrane w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przechowujemy i przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10/05/2018

 

CIASTECZKA

Nasza strona , jak większość witryn internetowych , korzysta z tzw. plików cookies. Pliki te zapisywane w pamięci Twojego urządzenia umożliwiają Ci korzystanie z naszej witryny oraz gromadzone są w celu :

  1. zapamiętywania informacji o Twojej sesji

  2. statystycznym

  3. marketingowym

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych, lub zapytać o inne informacje dotyczące Polityki Prywatności napisz do nas wiadomość na adres : info@custommike.pl

Custom Mike's Privacy Policy

Custom Mike respects the privacy rights of our customers and guarantees them the right to choose whether and how to share the information that concerns them. We strive to ensure that our users' personal data is stored and processed in accordance with applicable Polish and European Union laws.

PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

is Custom Mike company with headquarters in Wrocław at 2/62 Toruńska street. Entered into the Central Register and Information on Economic Activity: NIP 895 185 24 39, REGON 022162004

WHAT PERSONAL DATA WE COLLECT
We process the following personal information of our users:
name and surname or company's name
home address
phone number
e-mail address

Data collected as described in this privacy policy is stored and processed in a manner consistent with the requirements of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).


COOKIES
Our website, like most internet portals, uses so-called cookies. These files saved in the memory of your device enable you to use our website and are collected in order to:
remember information about your browsing session
gather statistics
marketing

CONTACT WITH THE ADMINISTRATOR
If you want to exercise your rights regarding personal data or ask for other information regarding the Privacy Policy, please e-mail us at: info@custommike.pl

bottom of page